ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวอย่างรายงานประจำปี 55 (SAR)

1 ปก   2คำนำ สารบัญ    3 ตอนที่ 1  4 ตอนที่ 2   5ตอนที่ ๓  6ตอนที่ ๔

ตัวอย่างแบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่

ปก ตต ภน  2คำนำ สารบัญ55 3 ส่วนที่๑  ส่วนที่ ๓.๒ 4 ส่วนที่ ๒ 5 ส่วนที่ ๒.๓ 6 ส่วนที่ ๓ 7   8 ภาคผนวก

เอกสารชุดแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 เล่ม

เล่ม1     เล่ม2  เล่ม 3   เล่ม4  เล่ม5   เล่ม6  เล่ม7   เล่ม8    แก้ไขเล่ม8

เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางประเมินมฐ.ปฐมวัย54    แก้ไขคำผิด

เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางการประเมินภายในขั้นพื้นฐาน55


ปกเอกสาร

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ขั้นพื้นฐาน (ฉ.แก้ไข54)

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ปฐมวัย (ฉ.แก้ไข 54)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: