สิ่งที่ส่งมาด้วยเรื่องสะท้อนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กำหนดการสะท้อนผล สกล1@
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมฯสะท้อนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพป.สกลนคร เขต ๑   วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบบันทึกการสะท้อนผล
สิงที่ส่งมาด้วย ๔ รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่ผ่านการอบรม  ชื่อโรงเรียน ตามศูนย์

 

 

Advertisements