แบบรายงานการจัดค่ายผู้นำเยาวชนฯ ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

Advertisements

แบบรายงานการจัดค่ายฯ ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

c

แบบกรอกรายชื่อคณะทำงานหน่วยขับเคลื่อนร.ร.คุณธรรม สพป.สกลนคร เขต ๑

แบบกรอกรายชื่อคณะทำงานหน่วยขับเคลื่อนร.ร.คุณธรรม สพป.สกลนคร เขต ๑  กรอกโดยโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลือนร.ร. คุณธรรมของศูนย์ฯเท่านั้น

 

แนวทางการขับเคลื่อนร.ร.คุณธรรม สพฐ. และคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคูณธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๑ เล่ม
https://drive.google.com/drive/folders/1mrcJcHuU8RwzNv3MDOtwMtTMiloonBgb

คู่มือวิทยากร

คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของมุลนิธิยุวสถิรคุณ

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

http://moralschools.org/wp-content/uploads/2017/02/aw02_18.pdf

Previous Older Entries