หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษา สพป.สกลนตร เขต 1

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 2558 ผ่านสถานีวิทยุครูเพื่อการเรียนรู้ สพป.สน.1 คลื่น 105.75 MHz.

                                                                    

                                                                                คลิกดูภาพ

ภาพการอบรมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.สน.1 โดยกลุ่มนิเทศฯกลุ่มงานหลักสูตรฯ จัดอบรมให้ความรู้ครูเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา วันที่ 29-30 พ.ย. 2554 ณ ห้องประชุมชั้นสามอาคารอำนวยการ สพป.สกลนครเขต 1


                                                                            คลิกดูภาพ

ศน.ประภัสสร โกศัลวัฒน์

งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.