จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ “เหตุไฉน…เด็กไทยไอคิวต่ำ”

news_img_483791_1

จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ “เหตุไฉน…เด็กไทยไอคิวต่ำ”

ไอคิวสูงไม่ได้หมายถึงเรียนเก่ง แต่หมายถึงรู้จักใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็น พึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น

“เด็กไทยไอคิวต่ำ” นั่นไม่ได้การพูดเล่นๆ หรือพูดโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน เพราะคุณหมอคนนี้ทำงานด้านเด็กมาทั้งชีวิต

แพทย์หญิง จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ นายกสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาเด็ก นพลักษณ์ ธรรมะ และการพัฒนาสมอง รวมถึงพัฒนาจิต เพราะคุณหมอพบว่า การเป็นแพทย์ที่มุ่งรักษาโรคอย่างเดียว เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เมื่อปี 2543 คุณหมอจึงเริ่มค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็ก และพบว่ามีงานวิจัยเหล่านี้น้อยมาก เพิ่มเติม

นิยามความสามารถของผู้เรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล

LNR-207x300

 

ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ  http://bet.obec.go.th/bet/1597

ประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น“โลกใสในจอสวย”ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สู่สาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่ส่งบทร่าง(Script) และผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด     ใบสมัคร รายละเอียดการประกวดหนังสั้น รายละเอียดการประกวดหนังสั้น2

คู่มือการใช้งาน PhotoScape Microsoft Word 2010 ฯลฯ

ขอบคุณข้อมุลจาก  http://www.thailibrary.in.th/material/

ไฟล์ประกอบการอบรม

คู่มือ

ขับเคลื่อนเดินหน้างานโอเน็ต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้ออกนิเทศตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โดยใช้แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นเครื่องในการนิเทศ  แบ่งสายนิเทศโดยทดสอบชั้นป. 6 และม.3 ทุกโรงเรียน พร้อมทั้งวิเคราะผลการสอบ และสะท้อนผลให้โรงเรียนรับทราบว่า คะแนนสูงหรือต่ำในมาตรฐานใด  รวมทั้งเสนอแนะแลกเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้บรรลุในมาตรฐานที่ต้องพัมนาต่อไป

ทดสอบนักเรียน

ทดสอบนักเรียน

สะท้อนผลการสอบ นิเทศ ชี้แนะ

สะท้อนผลการสอบ นิเทศ ชี้แนะ

63666_397087833710062_1098323043_n 734996_397491673669678_501128051_n

ทดสอบนักเรียน

ทดสอบนักเรียน

_DSC9779 602731_397159067036272_770577120_n _DSC9773 _DSC9763

รูปภาพ

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา

ฟฟ

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา

กระบวนการเรียนรู้จากครูหรือนักเรียน?

แกะรอยหยักสมอง : ครูคือหัวใจของกระบวนการเรียนรู้
(ที่มา http://www.cres.in.th/post/701.html)

“ครู” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนที่จะขับเคลื่อนให้การจัดกระบวนการเรียนรู้จากครูสู่เด็กประสบความสำเร็จ เพราะครูคือต้นทาง บทบาทของครูเป็นทั้งนักวิเคราะห์ และนักวางแผนคนสำคัญ หน้าที่ของครูนั้นจะต้องวิเคราะห์หลักสูตร เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สิ่งที่ครูต้องรู้คือ การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไร สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่  จำเป็นต้องวัดหรือประเมินได้ด้วยวิธีไหน หรือเครื่องมือประเภทใด  อ่านต่อ

Previous Older Entries