รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เพิ่มเติมปี2559)

กรอกแบบรายงานข้อมูล

qwe

“เอกสารประกอบการอบรมปฐมวัย 24 มีค 57”

_4677
ดาวโหลด
1.โครงงานวิทย์ปฐมวัย

2.ทักษะกระบวนการทางวิทย์
แนวทางการเขียนรายงานโครงงานและทำโครงงานปฐมวัย
เพลงเก็บเด็ก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

_2668

กรรมการคุมสอบอ่าน

ซีดีบันทึกข้อมูลประเมินพัฒนาการจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 1
 ดาวโหลดได้เลยค่ะ
 เอกสารหมายเลข 3 หน้า2-9 (รพ)
หน้า 10-18 คู่มือบันทึกข้อมูล (รพ.)
หน้า 19 ตารางบันทึกข้อมูล(รพ) 
หน้า 20 – 28(รพ)
CD บันทึกผลส่ง สพป.ปีการศึกษา2556
 ปกหมายเลข 3(ร.พ.)
คณะทำงาน(รพ)

จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ “เหตุไฉน…เด็กไทยไอคิวต่ำ”

news_img_483791_1

จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ “เหตุไฉน…เด็กไทยไอคิวต่ำ”

ไอคิวสูงไม่ได้หมายถึงเรียนเก่ง แต่หมายถึงรู้จักใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็น พึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น

“เด็กไทยไอคิวต่ำ” นั่นไม่ได้การพูดเล่นๆ หรือพูดโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน เพราะคุณหมอคนนี้ทำงานด้านเด็กมาทั้งชีวิต

แพทย์หญิง จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ นายกสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาเด็ก นพลักษณ์ ธรรมะ และการพัฒนาสมอง รวมถึงพัฒนาจิต เพราะคุณหมอพบว่า การเป็นแพทย์ที่มุ่งรักษาโรคอย่างเดียว เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เมื่อปี 2543 คุณหมอจึงเริ่มค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็ก และพบว่ามีงานวิจัยเหล่านี้น้อยมาก เพิ่มเติม

“5 ระบบหลัก” สู่จุดเปลี่ยนการพัฒนาปฐมวัย คุณภาพที่สร้างได้

capture-20140114-042813
“ถ้าเด็กเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลถึงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาประเทศและอนาคตของชาติในที่สุด ดังนั้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้มแข็ง โดยใช้กระบวนการพัฒนาสู่ความเลิศทั้ง 5 ระบบ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยและ ศพด. ได้
      จาก http://www.isranews.org/thaireform-other-news/item/26488-child_26488.html

นิยามความสามารถของผู้เรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล

LNR-207x300

 

ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ  http://bet.obec.go.th/bet/1597

Previous Older Entries