รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เพิ่มเติมปี2559)

กรอกแบบรายงานข้อมูล

qwe

PISA โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

ศน.วีระยุทธ ก้อนกั้น

งานวัดผล
O-NET  NT  LAS

โรงเรียนมาตรฐานสากล  http://www.worldclassschoolthai.net/home

ศน.มลิวัลย์ อุดมเดช

ศน.มลิวัลย์  อุดมเดช
รับผิดชอบ  งานวิจัยการเรียนรู้    NT

คลิก

ผลntปี53-1
ผลntปี53-2
ผลntปี53-3
โครงการวิจัยเพื่อพํมนาคุณภาพ
โครงการสร้างวัมนธรรมวิจัย
ม3สุ่ม