คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

_2668

กรรมการคุมสอบอ่าน

โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี๒๕๕๕

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยรุ่นที่ 1 วันที่2 กันยายน  2554รุ่นที่2 วันที่ 3 กันยายน  2554 รุ่นที่3 วันที่4 กันยายน 2554  ณ  ห้องประชุมพระญาณเวที  อาคาร 1 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

    คลิกดูภาพรุ่นที่1

ศน.นวลศรี พรมจันทร์


งานแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และงานหลักสูตร
คลิกดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง