“เอกสารประกอบการอบรมปฐมวัย 24 มีค 57”

_4677
ดาวโหลด
1.โครงงานวิทย์ปฐมวัย

2.ทักษะกระบวนการทางวิทย์
แนวทางการเขียนรายงานโครงงานและทำโครงงานปฐมวัย
เพลงเก็บเด็ก

ซีดีบันทึกข้อมูลประเมินพัฒนาการจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 1
 ดาวโหลดได้เลยค่ะ
 เอกสารหมายเลข 3 หน้า2-9 (รพ)
หน้า 10-18 คู่มือบันทึกข้อมูล (รพ.)
หน้า 19 ตารางบันทึกข้อมูล(รพ) 
หน้า 20 – 28(รพ)
CD บันทึกผลส่ง สพป.ปีการศึกษา2556
 ปกหมายเลข 3(ร.พ.)
คณะทำงาน(รพ)

“5 ระบบหลัก” สู่จุดเปลี่ยนการพัฒนาปฐมวัย คุณภาพที่สร้างได้

capture-20140114-042813
“ถ้าเด็กเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลถึงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาประเทศและอนาคตของชาติในที่สุด ดังนั้นแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้มแข็ง โดยใช้กระบวนการพัฒนาสู่ความเลิศทั้ง 5 ระบบ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยและ ศพด. ได้
      จาก http://www.isranews.org/thaireform-other-news/item/26488-child_26488.html

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับเขตพื้นที่ สพป.สน.1

995792_545207518877908_757378599_nประเมิน อบระดับเขต ปี55
ประเมิน พฐ ระดับเขต ปี55
ประเมิน ติดตาม องค์8 ปี55

 พฐ ระดับเขต ปีการศึกษา56
ประเมิน ติดตาม องค์8 ปีการศึกษา56
ประกาศผลประกันคุณภาพปีการศึกษา2556
ปฐมวัย ระดับเขต ปีการศึกษ56

เครื่องมือติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เครื่องมือติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1
ศน.โชติกา กุณสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
995792_545207518877908_757378599_n

เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ 8 องค์ประกอบ (word 2003)

ส่วน1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3

เครื่องมือประเมินมฐ ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่

เครืองมือประเมินมฐ พื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่

เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ 8 องค์ประกอบ (word 2010)

คู่มือติดตาม8องค์ปี56

ส่วน1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3

เครืองมือประเมินมฐ พื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่

เครื่องมือประเมินมฐ ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่

ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวอย่างรายงานประจำปี 55 (SAR)

1 ปก   2คำนำ สารบัญ    3 ตอนที่ 1  4 ตอนที่ 2   5ตอนที่ ๓  6ตอนที่ ๔

ตัวอย่างแบบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่

ปก ตต ภน  2คำนำ สารบัญ55 3 ส่วนที่๑  ส่วนที่ ๓.๒ 4 ส่วนที่ ๒ 5 ส่วนที่ ๒.๓ 6 ส่วนที่ ๓ 7   8 ภาคผนวก

เอกสารชุดแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 เล่ม

เล่ม1     เล่ม2  เล่ม 3   เล่ม4  เล่ม5   เล่ม6  เล่ม7   เล่ม8    แก้ไขเล่ม8

เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางประเมินมฐ.ปฐมวัย54    แก้ไขคำผิด

เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวทางการประเมินภายในขั้นพื้นฐาน55


ปกเอกสาร

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ขั้นพื้นฐาน (ฉ.แก้ไข54)

คู่มือประเมินภายนอกรอบ3 ปฐมวัย (ฉ.แก้ไข 54)