ดร.สมพร หลิมเจริญ

419182_331222576929881_2113770978_n    ดร.สมพร หลิมเจริญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ศน.ประจำกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศน.ประจำศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 1-2

คลิก
ร.ร.ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มาตรฐานตรวจสอบทบทวนการประเมินคุณภาพภายใน
เครื่องมือตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

คำสั่ง Lab School Symposium  2011 Lab School Symposium 2011