19 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน

แนวทางการนิเทศนิเทศบูรณาการสพฐ.

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และทเคโนโลยี ปีก.ศ. 61

https://web.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fsornortoom%2Fvideos%2F2028502163882816%2F&show_text=0&width=267

แนวทางการขับเคลื่อนร.ร.คุณธรรม สพฐ. และคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคูณธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๑ เล่ม
https://drive.google.com/drive/folders/1mrcJcHuU8RwzNv3MDOtwMtTMiloonBgb

คู่มือวิทยากร

คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของมุลนิธิยุวสถิรคุณ

Advertisement

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

Click to access aw02_18.pdf

เอกสารโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ

https://sites.google.com/a/kokfuang.ac.th/moralschool/sux-xeksar/dawnhold-xeksar

 

แนวทางการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.สพป.สน.1 ปี 2561

แนวทางการดำเนินงานโครงการ คุณธรรม สพฐ. สพป.สกลนคร เขต 1 ปี 2561
แนวทางการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม สพฐ. 61.1

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ร.ร. คุณธรรม สพฐ.

๑. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวันที่ ๒๑ และ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

https://goo.gl/forms/ZEuKYsKsQTmsbHZd2

๒.ดาวน์โหลดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๑ เล่ม
https://drive.google.com/drive/folders/1mrcJcHuU8RwzNv3MDOtwMtTMiloonBgb

๓.รายชื่อโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการอบรม

แบบบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน(Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สน.1

แบบบันทึกการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

รายชื่อร.ร.คุณธรรมสพฐ.สกล1

แบบแจ้งรายชื่อการประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม

Previous Older Entries