แนวทางการขับเคลื่อนร.ร.คุณธรรม สพฐ. และคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคูณธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๑ เล่ม
https://drive.google.com/drive/folders/1mrcJcHuU8RwzNv3MDOtwMtTMiloonBgb

คู่มือวิทยากร

คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของมุลนิธิยุวสถิรคุณ

Advertisements

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

http://moralschools.org/wp-content/uploads/2017/02/aw02_18.pdf

เอกสารโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ

https://sites.google.com/a/kokfuang.ac.th/moralschool/sux-xeksar/dawnhold-xeksar

 

แนวทางการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.สพป.สน.1 ปี 2561

แนวทางการดำเนินงานโครงการ คุณธรรม สพฐ. สพป.สกลนคร เขต 1 ปี 2561
แนวทางการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม สพฐ. 61.1

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ร.ร. คุณธรรม สพฐ.

๑. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวันที่ ๒๑ และ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

https://goo.gl/forms/ZEuKYsKsQTmsbHZd2

๒.ดาวน์โหลดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๑ เล่ม
https://drive.google.com/drive/folders/1mrcJcHuU8RwzNv3MDOtwMtTMiloonBgb

๓.รายชื่อโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการอบรม

แบบแจ้งรายชื่อการประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม

Previous Older Entries