“เอกสารประกอบการอบรมปฐมวัย 24 มีค 57”

_4677
ดาวโหลด
1.โครงงานวิทย์ปฐมวัย

2.ทักษะกระบวนการทางวิทย์
แนวทางการเขียนรายงานโครงงานและทำโครงงานปฐมวัย
เพลงเก็บเด็ก

Advertisements

การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ได้พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  โดยจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสามหลักสูตรตามความสนใจของครู  ที่อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1

This slideshow requires JavaScript.

ดาวโหลดภาพกิจกรรม

ภาพการอบรมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.สน.1 โดยกลุ่มนิเทศฯกลุ่มงานหลักสูตรฯ จัดอบรมให้ความรู้ครูเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา วันที่ 29-30 พ.ย. 2554 ณ ห้องประชุมชั้นสามอาคารอำนวยการ สพป.สกลนครเขต 1


                                                                            คลิกดูภาพ

ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา การศึกษาที่ลดความเหลื่อมล้ำ

การศึกษาที่ลดความเหลื่อมล้ำ  ที่เป้าหมายคือให้คนพบคำตอบในชีวิต และพบความสุขที่เป็นปกติสุข  ผลงานที่เป็นรูปธรรม  มีให้ดูที่ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยรุ่นที่ 1 วันที่2 กันยายน  2554รุ่นที่2 วันที่ 3 กันยายน  2554 รุ่นที่3 วันที่4 กันยายน 2554  ณ  ห้องประชุมพระญาณเวที  อาคาร 1 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

    คลิกดูภาพรุ่นที่1

อบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

สาระจากการอบรม
ภาพกิจกรรม

การอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียรุ่น2

การอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียรุ่น 2 18-20 ก.ค. 54 อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1

คลิกดูภาพอบรม 1
คลิกดูภาพอบรม 2

บรรยากาศการอบรม รุ่น 1

Previous Older Entries