เอกสารโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ

https://sites.google.com/a/kokfuang.ac.th/moralschool/sux-xeksar/dawnhold-xeksar

 

แนวทางการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.สพป.สน.1 ปี 2561

แนวทางการดำเนินงานโครงการ คุณธรรม สพฐ. สพป.สกลนคร เขต 1 ปี 2561
แนวทางการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม สพฐ. 61.1

Advertisement

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ร.ร. คุณธรรม สพฐ.

๑. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวันที่ ๒๑ และ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

https://goo.gl/forms/ZEuKYsKsQTmsbHZd2

๒.ดาวน์โหลดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๑ เล่ม
https://drive.google.com/drive/folders/1mrcJcHuU8RwzNv3MDOtwMtTMiloonBgb

๓.รายชื่อโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการอบรม

คำสั่งคณะทำงาน/และรายชื่อรร ไปศึกษาดูงานร.ร.คุณธรรม สพฐ.

รายชื่อรรไปศึกษาดูงาน

แบบแจ้งรายชื่อไปศึกษาดูงานร.ร.คุณธรรม สพฐ.

แบบบันทึก/สังเกตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ(Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

แบบบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน(Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สน.1

แบบบันทึกการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

รายชื่อร.ร.คุณธรรมสพฐ.สกล1

แบบแจ้งรายชื่อการประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วยเรื่องสะท้อนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กำหนดการสะท้อนผล สกล1@
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมฯสะท้อนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพป.สกลนคร เขต ๑   วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบบันทึกการสะท้อนผล
สิงที่ส่งมาด้วย ๔ รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่ผ่านการอบรม  ชื่อโรงเรียน ตามศูนย์

 

 

ภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรมฯ รางวัลชมเชยระดับประเทศ ร.ร.บ้านต้อนฯ สพป.สกลนคร เขต ๑

ลิงค์ภาพยนตร์สั้น ผลงาน ร.ร.บ้านต้อนฯ

 

 

 

 

Previous Older Entries Next Newer Entries