เอกสารโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ

https://sites.google.com/a/kokfuang.ac.th/moralschool/sux-xeksar/dawnhold-xeksar

 

Advertisements

แนวทางการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.สพป.สน.1 ปี 2561

แนวทางการดำเนินงานโครงการ คุณธรรม สพฐ. สพป.สกลนคร เขต 1 ปี 2561
แนวทางการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม สพฐ. 61.1

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ร.ร. คุณธรรม สพฐ.

๑. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวันที่ ๒๑ และ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

https://goo.gl/forms/ZEuKYsKsQTmsbHZd2

๒.ดาวน์โหลดแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๑ เล่ม
https://drive.google.com/drive/folders/1mrcJcHuU8RwzNv3MDOtwMtTMiloonBgb

๓.รายชื่อโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการอบรม

คำสั่งคณะทำงาน/และรายชื่อรร ไปศึกษาดูงานร.ร.คุณธรรม สพฐ.

รายชื่อรรไปศึกษาดูงาน

แบบแจ้งรายชื่อไปศึกษาดูงานร.ร.คุณธรรม สพฐ.

แบบบันทึก/สังเกตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ(Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

แบบบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน(Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สน.1

แบบบันทึกการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

รายชื่อร.ร.คุณธรรมสพฐ.สกล1

Previous Older Entries Next Newer Entries