ป้ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ป้ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ป้าย
https://drive.google.com/drive/folders/0BzImB1Ek_cwIWGl6ZEx2TS1JNDA

Advertisements

คำสั่งคณะทำงาน/และรายชื่อรร ไปศึกษาดูงานร.ร.คุณธรรม สพฐ.

รายชื่อรรไปศึกษาดูงาน

แบบแจ้งรายชื่อไปศึกษาดูงานร.ร.คุณธรรม สพฐ.

แบบบันทึก/สังเกตการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ(Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

แบบบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองาน(Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สน.1

แบบบันทึกการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร.ร.คุณธรรม สพฐ.

รายชื่อร.ร.คุณธรรมสพฐ.สกล1

แบบแจ้งรายชื่อการประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานร.ร.คุณธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วยเรื่องสะท้อนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กำหนดการสะท้อนผล สกล1@
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมฯสะท้อนผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพป.สกลนคร เขต ๑   วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบบันทึกการสะท้อนผล
สิงที่ส่งมาด้วย ๔ รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่ผ่านการอบรม  ชื่อโรงเรียน ตามศูนย์

 

 

ภาพยนต์สั้นส่งเสริมคุณธรรมฯ รางวัลชมเชยระดับประเทศ ร.ร.บ้านต้อนฯ สพป.สกลนคร เขต ๑

ลิงค์ภาพยนตร์สั้น ผลงาน ร.ร.บ้านต้อนฯ

 

 

 

 

Previous Older Entries